RAIEÕIGUSE OST

Metsaraiet tehakse puude kasvutingimuste parandamiseks ja küpsest metsast puidu varumiseks. Olenemata raie liigist on tavaliselt lõppeesmärgiks saada puidu müügist tulu. Kas oled mõelnud, millist raiet sinu mets parasjagu vajab ja kas sellelt on ka tulu loota?

Metsaraie erinevad liigid

Metsaseaduse kohaselt loetakse metsaraieks puude ja põõsaste langetamist, langetatud tüvede laasimist ja järkamist ning ka metsamaterjali koondamist ning kokkuvedu. Levinumad metsaraied on uuendusraie (sh lage- ja turberaie), hooldusraie (sh valgustus-, harvendus- ja sanitaarraie) ning valikraie.

Uuendusraiet tehakse küpses metsas

Uuendusraie laseb metsal uueneda, teenides puidu varumisest kohest tulu. Kui sinu mets on küps, ei tasu raie tegemise või raieõiguse müügiga pikalt oodata, sest vananedes kaotab puistu oma väärtust, muutub vastuvõtlikumaks haigustele ning tuule ja tormi kahjustustele. Uuendusraie jaguneb kaheks: lage- ja turberaie.

Lageraie puhul uueneb mets kõige kauem

Lageraie korral eemaldame piiritletud alalt ühe aasta jooksul suurema osa puudest, jättes alles vaid seemnepuud, loodusliku mitmekesisuse suurendamiseks üksikud säilikud ning puud või nende püsti seisvad osad. Võrreldes teiste raietega saad lageraiest suurima tulu kohe, samas võtab metsa uuenemine kõige kauem aega.

Turberaie loob soodsad tingimused metsa uuenemisele

Turberaiega võtame küpse metsa maha järk-järgult (korraga võib välja raiuda kuni 30% metsa tagavarast). Nii toimides loome soodsad tingimused metsa looduslikule uuenemisele. Turberaie jaguneb omakorda aegjärkseks, häil- ja veerraieks.

Valikraie sobib erinevas vanuses mitmerindelisele metsale

Valikraiet tehes raiume puid ja väikehäilusid valikuliselt, pika aja jooksul. Erinevalt turberaiest jääb valikraie tulemusena mets püsima.

Hooldusraie tagab metsa kvaliteedi ja kiirema kasvu

Hooldusraie parandab puude kasvutingimusi, suurendab nende tormi- ja lumekindlust ning parandab puidu kvaliteeti ja metsa tootlikkust. Kui sinu metsas on haigeid ning kahjurite paljunemist soodustavaid puid, soovitame sanitaarraiet, mille käigus eemaldame haiged ja surnud puud. Üldjuhul tehakse hooldusraiet noores metsas, mistõttu tulu asemel on tihtipeale hoopis väljaminekud. Samas paraneb hooldusraie lõpptulemusena puistu kvaliteet ja suureneb lõppraiest saadav tulu. Seega on kõik metsaraie liigid pikas perspektiivis metsaomanikule tulusad.

Metsaraie ja nõustamine Relsiit Halduselt

Kui sa soovid teada, milline metsaraie oleks sinu metsale sobilik ja kokkuvõttes kõige rohkem tulu tooks, küsi nõu meie spetsialistidelt.

Raieõigus müüki. 5 olulist soovitust

Sinu mets on saanud raieküpseks. Siin on sulle 5 soovitust, mida otsustamisel ja raieküpse metsa majandamisel peaksid arvesse võtma.

Metsamajandamise kava annab põhjaliku ülevaate metsa seisukorrast, soovitusi metsa majandamiseks ja sisaldab planeeritavaid raiemahtusid. Sul on lihtsam hinnata, milliseid investeeringuid ja raieid mets vajab ning millist tulu on metsast lähiaastatel loota. Kui sul on plaanis raieõigust müüa, on metsamajandamise kava ja selle alusel koostatud metsateatis üldjuhul kohustuslikud.

Oleme litsenseeritud metsakorraldus ettevõtte, omades metsamajandamiskavade koostamiseks vajaliku metsakorraldustööde tegevusluba (loa number KME000023).

Küsi metsamajandamiskava koostamise pakkumist meilt!

Raieküpsena on mets üldjuhul kõige väärtuslikum. Nüüd on metsast tulu saamiseks kaks peamist võimalust: müüa kogu mets või seal olevad puud. Metsa müümisest saad kohe tulu ja vabaned kohustusest metsa uuendada, kasvatada ja kaitsta. Kui müüd raieõiguse või metsamaterjali, saad samuti kohe tulu, kuid metsamaa jääb sulle. Taastuvast metsast on sul või sinu järeltulijatel võimalus tulevikus uuesti tulu saada. Vahepeal tuleb teha hooldusraiet ja hoolitseda selle eest, et mets uueneks.

Raieõigust müües säästad aega ja energiat, sest ostja ülesandeks jääb raieala ettevalmistamine, puude langetamine, laasimine, sorteerimine ja metsast väljavedu. Loomulikult ka sobiva kokkuostja leidmine. Kui soovid müüa vaid metsamaterjali, jääb eelnevalt nimetatu sinu kanda. See variant sobib üldjuhul neile, kel on vajalikud masinad ja kes on hästi kursis Metsaseadusega, metsamaterjali mõõtmismetoodikaga ja head kontaktid kokkuostjaga.

Mitmed metsaomanikud viivivatavad raieõiguse müügiga, lootes et hinnad tõusevad. Samas ei arvestata, et küpse metsa väärtus langeb kiiresti ja võib mõne aasta pärast juba kuni mõnikümmend protsenti madalam olla. Vananev mets on vastuvõtlikum haigustele, kahjuritele ja tuule- ning tormikahjustustele.

Heaperemehelik metsaraie loob aluse metsa uuenemisele. Enne raieõiguse müüki soovitame kindlasti kontrollida ettevõtte tausta ja veenduda selles, et kõik sulle vajalikud punktid saaksid lepingusse märgitud.

Ligi 30 aastat kogemust

Relsiit Haldus on tegelenud metsa- ja põllumaa ostuga juba ligi 30 aastat. Selle aja jooksul on meil kujunenud metsakinnistute väärtusest väga selge arusaam. Müügisoovi korral pakume sulle head ja õiglast tasu.

Metsaraie ja nõustamine Relsiit Halduselt

Kui sa soovid teada, milline metsaraie oleks sinu metsale sobilik ja kokkuvõttes kõige rohkem tulu tooks, küsi nõu meie spetsialistidelt. Vt Kontakt

Raieõigus müüki. 5 olulist soovitust

Sinu mets on saanud raieküpseks. Siin on sulle 5 soovitust, mida otsustamisel ja raieküpse metsa majandamisel peaksid arvesse võtma.

 1. Telli metsamajandamise kava

Metsamajandamise kava annab põhjaliku ülevaate metsa seisukorrast, soovitusi metsa majandamiseks ja sisaldab planeeritavaid raiemahtusid. Sul on lihtsam hinnata, milliseid investeeringuid ja raieid mets vajab ning millist tulu on metsast lähiaastatel loota. Kui sul on plaanis raieõigust müüa, on metsamajandamise kava ja selle alusel koostatud metsateatis üldjuhul kohustuslikud.

 1. Kas müüa metsakinnistu või seal olevad puud?

Raieküpsena on mets üldjuhul kõige väärtuslikum. Nüüd on metsast tulu saamiseks kaks peamist võimalust: müüa kogu mets või seal olevad puud. Metsa müümisest saad kohe tulu ja vabaned kohustusest metsa uuendada, kasvatada ja kaitsta. Kui müüd raieõiguse või metsamaterjali, saad samuti kohe tulu, kuid metsamaa jääb sulle. Taastuvast metsast on sul või sinu järeltulijatel võimalus tulevikus uuesti tulu saada. Vahepeal tuleb teha hooldusraiet ja hoolitseda selle eest, et mets uueneks.

 1. Kas müüa raieõigust või metsamaterjali?

Raieõigust müües säästad aega ja energiat, sest ostja ülesandeks jääb raieala ettevalmistamine, puude langetamine, laasimine, sorteerimine ja metsast väljavedu. Loomulikult ka sobiva kokkuostja leidmine. Kui soovid müüa vaid metsamaterjali, jääb eelnevalt nimetatu sinu kanda. See variant sobib üldjuhul neile, kel on vajalikud masinad ja kes on hästi kursis Metsaseadusega, metsamaterjali mõõtmismetoodikaga ja head kontaktid kokkuostjaga.

 1. Ära viivita pikalt otsusega.

Mitmed metsaomanikud viivivatavad raieõiguse müügiga, lootes et hinnad tõusevad. Samas ei arvestata, et küpse metsa väärtus langeb kiiresti ja võib mõne aasta pärast juba kuni mõnikümmend protsenti madalam olla. Vananev mets on vastuvõtlikum haigustele, kahjuritele ja tuule- ning tormikahjustustele.

 

 1. Tutvu lepinguga põhjalikult ja kontrolli ettevõtte tausta

Heaperemehelik metsaraie loob aluse metsa uuenemisele. Enne raieõiguse müüki soovitame kindlasti kontrollida ettevõtte tausta ja veenduda selles, et kõik sulle vajalikud punktid saaksid lepingusse märgitud.

Ligi 30 aastat kogemust

Relsiit Haldus on tegelenud metsa- ja põllumaa ostuga juba ligi 30 aastat. Selle aja jooksul on meil kujunenud metsakinnistute väärtusest väga selge arusaam. Müügisoovi korral pakume sulle head ja õiglast tasu.

Kuidas raieõiguse müük käib?

 1. Müügisoovi korral võta meiega ühendust ja küsi hinda
 2. Vajadusel küsime lisainfot või tuleme kohapeale metsa hindama.
 3. Paari päeva jooksul saad hinnapakkumise.
 4. Kui pakkumine sobib, siis anna sellest meile teada.
 5. Vormistame raieõiguse võõrandamise lepingu sulle sobival ajal ja tingimustel.
 6. Raha jõuab lepingus määratud kuupäeval sinu kontole.

Kontakt

Helista tel:
+372 5331 1935

Saada e-kiri aadressile:
info@eramaa.ee

Täida juuresolev päringuvorm