METSA­MAJANDUS­KAVADE KOOSTAMINE

Oskuslik metsa majandamine tagab metsakinnistu jätkusuutlikkuse, tõstab metsamaa väärtust ning toob metsaomanikule suurima tulu.

Metsamajanduse eeskirja põhjal jaguneb metsa majandamine neljaks. Metsa majandamise all mõistetakse selle uuendamist, kasvatamist, kasutamist ja kaitsmist.

Metsa uuendamine on kohustuslik pärast metsaraiet või metsaosa hukkumist (näiteks põlengus). Uuendamise alla kuuluvad maapinna ettevalmistamine, puuseemnete külvamine, puude istutamine, metsakultuuride hooldamine ja muul viisil loodusliku uuenduse tekke ning arengu soodustamine.

Metsa kasvatamine tähendab metsa eest hoolitsemist ja selle elujõulisuse tagamist. Olulisemaks metsakasvatusvõtteks on hooldusraied, mille käigus raiutakse maha osa puid, et parandada allesjäänud puude kasvutingimusi, metsa kvaliteeti ja tootlikkust. Metsa kasvatamine eeldab ka metsamulla vee- ja toiterežiimi reguleerimist ning maaparandussüsteemi projekteerimist ja ehitamist.

Metsa kasutamise alla kuulub nii küpsest metsast puidu varumine kui ka näiteks metsas jalutamine, telkimine, lõkke tegemine, marjade korjamine jmt. Jalutamine, telkimine, lõkke tegemine ja marjade-seente korjamine on lubatud avalik-õigusliku isiku omandis olevas metsas ja piiramata või tähistamata erametsas.

Metsa kaitsmise eesmärgiks on säilitada metsa kui ökosüsteemi ning vältida-vähendada majandusliku kahju tekkimist. Mets vajab kaitset nii inimtegevuse kui ka looduslike tegurite eest. Kui metsas on haiged või kahjurite paljunemist soodustavad puud, tuleb teha sanitaarraiet.

Metsamajandamiskava annab soovitusi metsa majandamiseks. Selline dokument annab maaomanikule põhjaliku ülevaate metsa seisukorrast, sisaldades ka planeeritavat raiet.

Metsamajanduse eeskiri on metsaomanikule olulisemaid metsaseadusega seotud määrusi. See eeskiri sätestab metsa raie, uuendamise ja kaitsmise põhinõuded ning metsauuendus- ja metsakaitseekspertiisi läbiviimise korra, et tagada metsa majandamise jätkusuutlikkus ja järgida metsamajanduse head tava. Eeskirjas on välja toodud erinevate raiete tingimused. Samuti on seal infot metsa kokkuveo teede, laoplatside, raielankide ning seemnepuudele esitatavate nõuete kohta.

Soovid koostada metsamajanduskava?

  1. Soovi korral võta meiega ühendust.
  2. Vajadusel küsime lisainfot.
  3. Käime kohapeal metsa inventeerimas.
  4. Paari päeva jooksul saadame sulle metsamajandamiskava.
  5. Saadame metsamajandamiskava metsaregistrisse

Metsamajandamiskava koostamise hind on 16 EUR/ha + KM.

Kontakt

Oleme litsenseeritud metsakorraldus ettevõtte, omades metsamajandamiskavade koostamiseks vajaliku metsakorraldustööde tegevusluba (loa number KME000023).

Küsi metsamajandamiskava koostamise pakkumist meilt!

Helista tel:
+372 5331 1935

Saada e-kiri aadressile:
info@eramaa.ee

Täida juuresolev päringuvorm